Instituția Medico-Sanitară Publică Spitalul Clinic Municipal Nr.4


Home - Posturi vacante

Posturi vacante


IMSP SCM nr 4 anunță inițierea procedurii de ocupare prin concurs a funcției  vacante de Vicedirector medical.

Concursul se va desfășura la data de 15.05.2024 ora 10:00 în ncinta IMSP SCM Nr. 4 în sala de ședință a blocului administrativ.


Pentru înscrierea la concurs candidații vor depune un dosar în secția resurse umane, care va include următoarele documente:

- Cererea de înscriere la concurs;

- Scrisoare de motivare;

-Prezentare privind strategia de dezvoltare a serviciilor medicale în instituție;

- Copiile diplomelor de studii și ale actelor care atestă efectuarea specializărilor;-  - - Copia buletinului de identitate;

- certificat de atestare a medicilor (categoria)

- Copie de adeverință care să ateste vechimea în muncă și specialitatea;

- Declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale;

- Adeverința medicală;

- Curriculum vitae;

- Copia certificatului de căsătorie sau copii după documentele care atestă schimbarea numelui, după caz;

 - Referință, scrisoare de recomandare.

Termenul limită de depunere a dosarului până la 13.05.2024

 


IMSP SCM nr 4 anunță inițierea procedurii de ocupare prin concurs a funcției  vacante  șef secție Îngrijiri Paliative.

Pentru înscrierea la concurs candidații vor depune un dosar în secția resurse umane, care va include următoarele documente:

- Scrisoare de motivare;

-Prezentare privind organizarea activității și Planul de dezvoltare strategică a secției Îngrijiri Paliative;

- Cererea de înscriere la concurs;

- Copia buletinului de identitate;

- Copiile diplomelor de studii și ale actelor care atestă efectuarea specializărilor;

- Copie de adeverință care să ateste vechimea în muncă și specialitatea;

- Declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale;

- Adeverința medicală;

- Curriculum vitae;

- Copia certificatului de căsătorie sau copii după documentele care atestă schimbarea numelui, după caz;

 - Referință, scrisoare de recomandare.

Termenul limită de depunere a dosarului până la 27.02.2024 Anunț de recrutare a personalului medical și auxiliar

 - medic secția Îngrijiri Paliative - 1

 - asistentă medicală - 5

 - asistent-dietician - 1

 - bucătar - 1

 - spălător de vase - 1

 - infermieră – 5

 

La concurs pentru ocuparea unui post vacant sau temporar vacant se pot înscrie persoanele, care îndeplinesc următoarele condiții generale:

1.  au cetățenia Republicii Moldova;

2.   cunosc limba română scris și vorbit;

3.   sunt în capacitate deplină de exercițiu;

4.  au starea de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale, eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;

5.   nu au fost condamnați definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni, incompatibilă cu exercitarea funcției;

6.   îndeplinesc condiţiile de studii prevăzute de lege pentru postul respectiv;

7.   îndeplinesc condiţiile specifice pentru ocuparea postului scos la concurs.


Condiţiile specifice pe care trebuie să le îndeplinească persoana care participă la concursul pentru ocuparea unui post vacant se stabilesc în fişa postului. 

  •